Varför preferensaktier?

Man brukar säga att fördelen med “preffar” är att de ger förtur till utdelningen. Men vad är preferensaktier egentligen och vilka är deras fördelar?

En preferensaktie är egentligen lite vilseledande när man ser till namnet. Det är på sätt en hybrid mellan en aktie och en obligation. Den har högre utdelning än en obligation men lägre risk än en stamaktie, även om denna riskskillnad faktiskt är ganska marginell.

Det är inte möjligt för bolaget att göra en utdelning till stamaktieägarna förrän preferensaktieägarna har fått sin utdelning. När du äger en preferensaktie får du ofta utdelning kvartalsvis och utdelningen är högre än den som stamaktieägarna får tillgång till.

Vad är speciellt med preferensaktier?

Skillnaden mellan en stamaktie, en preferensaktie och en obligation är att “preffen” ligger någonstans i mittfåran av dessa värdepapper. En obligation ger mest säkerhet och innebär att du helt sonika lånar ut pengar till bolaget. Preferensaktien är eget kapital i bolaget men ger inte något större skydd, utan obligationsägarna tar substansen (t.ex. fastigheter) vid en eventuell konkurs.

Preffar har dessutom bara en tiondels röst mot vad stamaktierna har på bolagsstämman. Därför är det svårt för preferensaktieägare att rösta emot förslag på stämman som de motsätter sig. Av denna anledning kan man tycka att namnet på aktieslaget är lite missvisande – preferensaktier är snarare att betrakta som obligationer än som lågriskaktier.

De egenskaper som kännetecknar preferensaktier inkluderar att de:

  • Ger dig som aktieägare en fast utdelning och ett stabilt kassaflöde
  • Erbjuder företräde till utdelningar gentemot stamaktieägare
  • Inte ger rätt till en förhöjd utdelning än den som på förhand har fastställts
  • Inte ökar bolagets skuldsättning
  • Ger bolaget mer flexibilitet vid betalning än vad vanliga lån gör

Därför emitterar bolag preferensaktier

Bolag emitterar (ger ut) preferensaktier som ett sätt att anskaffa kapital. När räntorna är så pass låga som de är för tillfället är det ett intressant alternativ för aktiebolag att ge ut preffar.

Allra vanligast är att bolaget ifråga vill komma över pengar för att kunna finansiera bolagets tillväxt eller verksamhet. Det kan också vara ett sätt till kapitalanskaffning för bolag med lite mer ansträngda balansräkningar. Fastighetsbolag emitterar flitigt aktier av detta slag.

webmaster