Behöver jag bygglov för att sätta upp solceller?

I vissa fall behövs bygglov för att sätta upp solceller – vid andra tillfällen finns inte detta krav. Det är därmed viktigt att vara väl insatt i vilka regler som gäller så att de inte monteras innan eventuellt bygglov har godkänts. I värsta fall kan det innebära att anläggningen behöver rivas ner och vite utgå.

När krävs bygglov för solceller?

Det är kommunen som avgör som bygglov krävs eller inte. Vid osäkerhet är det alltid bäst att fråga en gång för mycket än att chansa. Generellt kan sägas att tre faktorer avgöra om det krävs eller inte.

  • Hur installationen av solcellerna sker på taket. Därmed hur det kommer ändra dess utseende
  • Om byggnaden är historiskt värdefull eller på annat sätt skyddas av lagar och regler
  • Var byggnaden är. Det krävs bygglov betydligt oftare om det är inom tätbebyggt område

Detaljplanerat område

Om ändringar av fastigheten ska ske inom detaljplanerat område krävs generellt bygglov för solceller eller annat som påverkar dess utseende. Det kan exempelvis vara att fasadbeklädnaden byts eller att färgen ändras. Detta oavsett om solcellerna ser ut som takpannor eller monteras på befintligt tak.

Undantag för solceller

För att underlätta, och därmed öka intresset för, montering av solceller finns ett undantag inom denna kategori. Om solcellerna monteras på taket eller fasaden så att installationen ”följer fastighetens form” kan det vara fritt från bygglov. Det krävs därmed att lutningen är lika och att installationen ”smälter in” på befintlig byggnad.

Detta undantag kan däremot inte förbise byggnader som klassade som värdefulla utifrån en kulturhistorisk aspekt eller byggnader inom försvarets intresseområden.

När inte bygglov krävs

Även om inte bygglov eller bygganmälan krävs finns fortfarande vissa krav som måste uppfyllas.

  • Utformning
    Det kan finnas krav på att utformningen av bostaden inte får ändras för mycket.

  • Säkerhet
    Är installationen säker? Det gäller både hållfasthet och brandsäkerhet. Skulle du montera solceller som sedan åker ner från taket och på någon som går förbi kan du eventuellt bli skadeståndsskyldig.

Vad kan hända annars?

Om en byggnation sker utan att rätt tillstånd finns kan inte ansökan skickas in i efterhand. Du kan därmed bli tvungen att riva ner allt för att sedan göra en skiss som visar hur det ska monteras upp. När du fått det godkänt kan du sedan sätta upp installationen på exakt samma sätt. Det är alltså omöjligt att få bygglov retroaktivt.

webmaster